Building on Better, het nieuwe duurzaamheidsplatform van Ecophon

Duurzaamheid is meer dan een woord — het is een collectieve beweging om mensen en de planeet te beschermen, die om een oprechte betrokkenheid en een daadwerkelijke zorg vraagt. Helaas is dit niet altijd zo. Als het begrip duurzaamheid in plaats daarvan wordt gebruikt om belangrijke feiten in de markt te zetten, onjuist te informeren of te verdoezelen, verliest het begrip zijn geloofwaardigheid waardoor het een inhoudsloos statement wordt dat meer kwaad dan goed doet.

Daarom werkt Ecophon aan betere principes en materialen en aan een grotere transparantie om op die manier duurzaamheid meer geloofwaardig te maken in onze branche. Wij vinden dat echte duurzaamheid niets te verbergen heeft. Dat werken volgens de hoogste idealen een natuurlijk element is voor ‘a sound effect on people’. En dat duurzaamheid moet beginnen met een eerlijke benadering, hoge ambities en de allerbeste intenties als we willen dat het een zinvol begrip blijft.

Hoe werkt Ecophon aan duurzaamheid?

De bouwsector wordt groener en de vraag naar duurzame bouwproducten en materialen groeit. Leveranciers moeten dringend aan deze vraag voldoen met transparantie over de impact op het milieu. Maar het betreft niet alleen onze producten maar ons hele productieproces.
Ons platform is gebaseerd op 4 belangrijke doelstellingen.

Lees verder

Streven naar ware net zero uitstoot

Bij Ecophon is ware net zero uitstoot een verbintenis die wordt gedreven door het idee dat wanneer je een stelling inneemt op het gebied van duurzaamheid, dit ook een echt meetbaar voordeel moet opleveren. Uiteindelijk is ons belangrijkste duurzaamheidsdoel voor het bedrijf om tegen 2050 niet meer koolstof uit te stoten dan kan worden opgenomen. We zijn op de goede weg en hebben veel onafhankelijk geverifieerde doelen om vooruitgang te markeren, waaronder het streven naar 33% minder directe uitstoot dan in 2017 tegen 2030. Daarvoor gaan we onze eigen uitstoot bij alle activiteiten op alle mogelijke manieren verlagen zodat we uitstaande restuitstoot niet hoeven te compenseren.

Integriteit en transparantie

Inkopers moeten leveranciers aansporen tot transparantie door bij aanbestedingen milieuproductverklaringen (EPD’s) te eisen. Er zijn verschillende kenmerken van een goed EPD. Ten eerste is het gebaseerd op leverancier- en productspecifieke gegevens, in plaats van op wereldwijde gemiddelden. Het alternatief is vaak om gegevens tussen verschillende leveranciers en producten in dezelfde categorie samen te voegen, waardoor de werkelijke ecologische footprint van elk product wordt verdoezeld en de vergelijkbaarheid wordt verminderd.
Ecophon gebruikt EPD’s en HPD’s die per product door onafhankelijke partijen geverifieerd zijn. We gebruiken geen intern ontwikkeld duurzaamheidslabel. Deze info is allemaal openbaar en terug te vinden in ons downloadcentrum op de website:

Downloadcentrum

Onze producten zijn gecertificeerd voor Eurofins Indoor Air Comfort en voor de nabije toekomst streven we ernaar dat 85% van onze producten over het label Eurofins Indoor Air Comfort Gold beschikken.

Circulariteit in ons bedrijfsmodel

We werken aan een echt circulair bedrijfsmodel waarin we ons gebruik van nieuwe grondstoffen verminderen, afval reduceren en stortplaatsen vermijden door hergebruik en recycling. Onze glaswol kern bestaat nu al voor 70% uit post-consumer gerecycled glas. Tegen 2025 willen we dat 75% van de Europese markt gedekt is door onze recycling service. Daarnaast bekijken we ook andere zaken zoals verpakkingen en transport.

Innovatie met een doel

De wereld wordt niet CO2-neutraal door alleen te compenseren en extra bomen te planten. Daarmee wordt het fundamentele probleem niet aangepakt en verandert er in essentie weinig. Wij geloven dat er meer mogelijk is, te beginnen met onze industrie en haar toewijding aan innovatie, met duurzaamheid als belangrijkste drijfveer. Bij Ecophon wordt de beweging naar echte duurzaamheid gedreven door innovatie. Innovatie is een natuurlijk onderdeel van ons dagelijkse leven op twee manieren, die beide even belangrijk zijn:

Onze huidige producten en activiteiten aanpakken om hun ecologische footprint te verkleinen. Nieuwe en radicalere manieren bedenken om te verbeteren, zoals inzet van nieuwe materialen, processen of samenwerkingen. Dit proces wordt eco-innovatie genoemd.
Onze innovatiedoelen zijn onder meer:

Volledige uitfasering van fossiele brandstoffen op onze productielocaties tegen 2025
50% minder niet-gerecycleerd afval per geproduceerde eenheid voor 2025 vergeleken met 2010
Alleen al de bouwsector is verantwoordelijk voor 35 procent van de afvalproductie in de EU en voor 5-12 procent van de totale nationale uitstoot van broeikasgassen. Maar het potentieel om de klimaateffecten te verminderen is enorm. De EU schat dat een verbetering van de materiaalefficiëntie de uitstoot van broeikasgassen in de bouwsector tot 80 procent zou kunnen verminderen.

Het is mooi om te zien dat steeds meer bedrijven de slimme businesscase van het maken van duurzame keuzes erkennen. De vraag naar milieukeurmerken en onafhankelijk geverifieerde bouwproducten en materialen neemt toe. Nu moet het nog makkelijker worden om groen te bouwen. Het moet transparant worden welke keuzes daadwerkelijk duurzaam zijn. Ecophon scoort daarom ook hoog bij instanties zoals BREEAM en LEED die certificeringen maken voor duurzaam gebouwde omgevingen.

Projectontwikkelaars en architecten moeten alle informatie bij de hand hebben wanneer ze kiezen tussen verschillende producten. Zeker nu er naast de traditionele prijsaspecten ook duurzaamheidsoverwegingen zijn toegevoegd. Niet-geverifieerde productclaims zijn niet meer goed genoeg. We hopen dat anderen in de sector zich bij ons aansluiten.

Parallel aan deze verbintenis zal Ecophon haar leveranciersbeoordelingen opvoeren om te zorgen voor duurzamere praktijken verderop in de waardeketen. Tegen 2025 zal ten minste 90 procent van alle uitgaven voor grondstoffen bij leveranciers zijn die worden onderworpen aan diepgaande duurzaamheidsbeoordelingen. Duurzaamheid moet ook volledig worden geïntegreerd in alle processen.

Bezoek ons online platform om alles te weten te komen over de visie en missie van Ecophon op het gebied van duurzaamheid:

Online platform

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur